Cách làm ảnh vừa khung trong woocommerce

Bạn vào tùy biến chọn CSS bổ sung

Sau đó gán đoạn mã sau vào là được!

.image-cover img, .has-format img, .has-equal-box-heights .box-image img {
object-fit: contain;
}

Leave a Reply

0868604846