Thu gọn tiêu đề trong Flatsome

Thêm đoạn css nay cho tiêu đề
text-overflow: ellipsis;
overflow: hidden;
display: -webkit-box;
-webkit-box-orient: vertical;
-webkit-line-clamp: 2;

Leave a Reply

0868604846